Entradas

CAMPO DE FÚTBOL

Imagen
Na xornada de participación cidadá celebrada no CEIP de Nétoma- Razo o 15 de decembro de 2017 expuxéronse, por parte dos participantes, dúbidas sobre o futuro do campo de fútbol no que xoga o clube San Isidro de Razo a competición de Liga de Fútbol Veteranos Costa da Morte, e o seu tratamento urbanístico no Plan Especial de Protección, Infraestruturas e Dotacións. É importante para este equipo redactor sinalar que o actual campo de fútbol atópase fóra do ámbito do Plan Especial e por tanto non é obxecto do documento o seu tratamento nin establecer determinacións sobre o seu futuro.  Os terreos nos que se sitúa actualmente o campo atópanse dentro da delimitación do DPMT (Dominio Público Marítimo Terrestre) e por conseguinte son competencia do organismo Costas do Estado. O actual campo de fútbol utilízase en réxime de concesión por parte da Demarcación de Costas dependendo a súa prórroga exclusivamente deste organismo. Agora ben, desde o Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de …

DELIMITACIÓN DO ÁMBITO E OBXECTO.

Imagen
O Plan Especial 2 Razo- Arnados delimítase no Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Carballo aprobado definitivamente por Orde do 4 de febreiro de 2016 da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. O obxecto para o seu desenvolvemento segundo o propio PXOM é ademais de dar cumprimento dos obxectivos establecidos no POL para esta área de recualificación, o de ordear de forma integral as áreas susceptibles  de acoller dotacións na costa, cos usos propios de espazos libres, actividades deportivas, accesos ás praias, aparcadoiros, etc, nun entorno sensible a nivel medioambiental e paisaxístico.
O ámbito delimitado polo PXOM comprende unha superficie de 312.811m² situados na parroquia de San Martiño a carón da Praia de Razo. Está composto por dúas bolsas de terreo situadas ao este e oeste do núcleo rural de Arnados unidas por unha pequena banda que recolle o espazo público (vial, aparcadoiros e zonas verdes) no frente do asentamento de Arnados clasificado no PXOM c…

Enquisa do proceso participativo do PE

Ver enquisa

Loading...
Ámbito do sector
Este Plan Especial inclúe, na súa metade oeste, parte dos terreos definidos no POL como área de recualificación dentro da Unidade Paisaxística de "Razo", no entorno dos núcleos de Arnados e Razo da Costa; e na súa metade leste o borde litoral da praia de Razo e do espazo natural da lagoa de  Baldaio. Desenvolverá os terreos de solo rústico de protección de costas, de espazos naturais, de augas, paisaxísticos e agropecuarios adxacentes aos núcleos rurais antes mencionados. O ámbito esta atravesado polos cauces dos regos de Porriños, Barcia e Pardiñas.